Statut

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 Fundacja została ustanowiona przez:

– Joannę Belzyt

– Amelię Małyszek

zwanymi dalej „Fundatorkami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Pawła Mroza w kancelarii notarialnej w Lublinie przy ulicy Chopina 17/4 dnia 22.09.2014 roku.

2

 • Fundacja nosi nazwę – Fundacja „tanTHEO” w dalszej części zwana „Fundacją” i działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach /Dz. U. z 1991, Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami/ oraz niniejszego Statutu.
 • Fundacja jest apolityczna i nie działa w celu osiągnięcia zysku.
 • Fundacja posiada osobowość prawną.
 • 3

Siedzibą fundacji jest miasto Lublin.

 • 4
 • Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić swoją działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 5

Fundacja może współpracować z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.

 • 6
 • Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
 • Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i symbolu.
 • 7

Czas trwania fundacji jest nieokreślony.

8

Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie oznaczonym ustawą o fundacjach sprawuje minister właściwy do spraw kultury.

9

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE FUNDACJI I ZASADY DZIAŁANIA

 • 10

 

Cele Fundacji

Celem Fundacji jest realizacja, wsparcie oraz promocja:

 1. działalności w zakresie szeroko rozumianej kultury i sztuki,
 2. działalności w zakresie edukacji,
 3.  działalności w zakresie ochrony zdrowia,

w tym:

 • Inicjowanie lub wspieranie lokalnych, ponadlokalnych oraz międzynarodowych wydarzeń kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych.
 • Inicjowanie lub wspieranie działań z zakresu ochrony zdrowia.
 • Inicjowanie działań z zakresu edukacji, animacji kulturalnej, twórczości teatralnej, tanecznej, filmowej, medialnej i innych dziedzin kultury.
 • Popularyzowanie twórców i przedstawicieli świata kultury, sztuki, edukacji i ochrony zdrowia.
 • Promocję polskiej twórczości artystycznej, myśli edukacyjnej oraz polskiego dziedzictwa kultury w Polsce i za granicą.
 • Pomocy Polonii i Polakom za granicą.;
 • Kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze, sztuce i edukacji dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów.
 • Aktywizacja, socjalizacja, edukacja i terapia poprzez twórcze działanie osób z grup defaworyzowanych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • Działania na rzecz integracji europejskiej, dialogu międzykulturowego oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • Promocja i organizacja wolontariatu;
 • Upowszechnianie, ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 • Promocja, organizacja i wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 • Pomoc donatorom w realizacji ich szlachetnych, filantropijnych celów.
 • 11

Fundacja realizuje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną:

 • Organizowanie i wspieranie imprez kulturalnych, działań artystycznych, edukacyjnych i z zakresu ochrony zdrowia, w tym: festiwali, koncertów, spektakli teatralnych i tanecznych, projekcji filmowych, wystaw, pokazów, sympozjów, zjazdów, konferencji naukowych, szkoleń, warsztatów, zajęć oraz wszelkich innych form promocji i realizacji poszczególnych dyscyplin.
 • Wspieranie działań twórców amatorskich, niezależnych i zawodowych w dziedzinach takich jak: teatr, taniec, muzyka, sztuki audiowizualne, fotografia, sztuki piękne, literatura, animacja społeczno-kulturalna.
 • Tworzenie programów kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych.
 • Prowadzenie grup artystycznych, edukacyjnych i terapeutycznych.
 • Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą w zakresie wymienionym w celach Fundacji.
 • Wspieranie i organizowanie kampanii reklamowych na rzecz kultury, sztuki, edukacji i ochrony zdrowia.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej celem popularyzacji kultury, sztuki, edukacji, ochrony zdrowia i wybitnych osobowości tych dziedzin.
 • Organizowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej, edukacyjnej, artystycznej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego, instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi.
 • Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących kulturę, sztukę, edukację i ochronę zdrowia, np. w targach, warsztatach, festiwalach, sympozjach oraz innych imprezach organizowanych dla celów społecznie użytecznych związanych ze sztuką oraz ochroną zdrowia i dóbr kultury.
 • Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, środków materialnych i niematerialnych dla realizacji celów statutowych.
 • Inne działania realizujące cele statutowe.

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 • 12

Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 500 złotych (pięćset złotych) wpłaconej przez Fundatorki oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 • 13

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

 • darowizn, zapisów, dotacji, grantów,
 • subwencji osób prawnych,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z działalności kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i na rzecz ochrony zdrowia.
 • 14

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków, zapisów, grantów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 • 15

Osoby fizyczne lub prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości co najmniej 3000 (trzy tysiące) złotych lub, a w przypadku podmiotów zagranicznych co najmniej w wysokości 3000 (trzy tysiące) euro uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

 • 16

Tytuł Sponsora ma charakter osobisty i honorowy.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE FUNDACJI

 • 17

Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji.

 • 18

Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych przez co najmniej jedną z Fundatorek na czas nieokreślony.

 • 19

Fundatorka może zostać członkiem Zarządu Fundacji.

 • 20

Zarząd Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu Fundacji.

 • 21

Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorki w drodze uchwały podjętej jednogłośnie.

 • 22

Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej dwa razy w roku.

 • 23

Zarząd Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu – konieczne jest poinformowanie wszystkich członków Zarządu przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem.

 • 24

Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 • 25

Zarząd raz do roku zobowiązany jest przygotować sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe.

 • 26

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 • 27

Zarząd Fundacji, w szczególności:

 • reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 • uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
 • sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
 • przyjmuje subwencje, darowizny, zapisy,
 • ustala regulamin Biura Fundacji.
 • 28

 

Do reprezentacji Fundacji na zewnątrz upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Fundacji.

 • 29

Zarząd może powoływać Biuro Fundacji i zatrudniać pracowników niezbędnych do działalności Fundacji na umowach o pracę lub umowach cywilnoprawnych.

 • 30

Zarząd Fundacji może powołać jako swoje ciało doradcze Komisję Programową, złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.

 • 31

Członkowie Zarządu Fundacji mogą być wynagradzani i nagradzani w wysokości i wg zasad określonych przez Fundatorki.

 • 32

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji.

 • 33

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać mogą wyłącznie Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji.

 • 34

W sprawach majątkowych do reprezentacji Fundacji na zewnątrz wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.

RODZIAŁ V

ZMIANA STATUTU

 • 35

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

 • 36

Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek któregoś z jego członków lub wniosek Fundatorek.

 • 37

Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 38

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 • 39

Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 • 40

Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.

 • 41

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 • 42

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

 • 43

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

 • 44

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

 • 45

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.